Hizmetlerimiz

Sağlık Politikaları

Sağlık hizmeti devletin vatandaşlarına karşı taşıdığı en temel sorumlulukların başında gelmektedir. Sağlık hizmetinin (önleyici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici ) herkes için eşit şartlarda, yüksek kalitede ve karşılanılabilir maliyette erişilebilir/ulaşılabilir olması tüm ülkelerin sağlık politikalarını şekillendirmede temel ve belirleyici hedeflerdir.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık altyapısı ve örgütlenmenin düzenlenmesine yönelik çalışmalar sadece sağlık hizmetinin tüketicisi konumunda olan vatandaşları değil sağlık hizmet sunucuları (birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkilleri), ilaç ve medikal cihaz sağlayıcıları, hastane işletmecileri, sağlık geri ödeme kurum/kuruluşları gibi tüm sağlık paydaşlarını yakından etkileyen ve dolayısı ile tüm paydaşlar tarafından da kabul edilebilen ve onların geri beslemelerinden faydalanan çalışmalar olmalıdır.

HOM, sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden, başarılı örnekleri bilen/tecrübe eden ve ülkemizin demografik yapısı ve sosyoekonomik gerçeklerine göre uyarlayan bir yaklaşım ile sürdürülebilir sağlık politikaları geliştirilmesi ve uygulamaları konusunda karar vericilere ve ilgili sağlık paydaşlarına teknik destek sunmaktadır;

Sorun tanımlama ve teşhis

Küresel en iyi örneklerle eşleştirme

Uygun çözüm, strateji ve politikalar geliştirme

Yönetim sistemlerinin yeniden yapılandırılması

Altyapı hazırlığı ve kapasite planlama/ geliştirme

Ölçme, değerlendirme ve kontrol

Sektör analizi, pazar araştırması ve değerlendirmesi

Sağlık yatırımları olurluk çalışması